Search

Privacy

Privacy

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

นโยบายการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัท ที เอ็น แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไข การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า Print4Demand เพื่อให้ทราบก่อนการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนมายังบริษัท ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการดังกล่าว (“บริการ”) จากบริษัท ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว หากลูกค้าไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้านั้น เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของบริษัทให้แก่ลูกค้า


ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

ทางบริษัทขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความจำเป็นสำหรับการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล มีดังนี้ (1) ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เช่น Line ID / Facebook Account และ (2) ข้อมูลการชำระเงินค่าบริการ ซึ่งอาจรวมถึง Payment Slip หรือข้อมูลบัตรเครดิต


จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินกระบวนการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์และการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า การยืนยันการชำระเงิน และการใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อในการจัดส่งสินค้า
2. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าในครั้งถัดไป การติดต่อไปสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของลูกค้ามากจนเกินควร
3. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อทางบริษัท (เช่น เพื่อการติดต่อกลับในการเสนอราคา และการให้บริการในกรณีจำเป็นอื่นๆ หรือเพื่อการตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียน หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
4. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษีซึ่งในกรณีการประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ในกฎหมายนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
5. การใช้ภาพสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลูกค้าใช้บริการของทางบริษัท ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยตรงหรือของบุคคลอื่นเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท โดยไม่กระทบสิทธิเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร และในกรณีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ทางบริษัทจะติดต่อเพื่อขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
6. กรณีที่ลูกค้าให้การยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่ลูกค้าอาจสนใจ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะ เวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการแก่ท่าน นอกจากนี้บริษัทสงวนสิทธิ์เก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งของเจ้าของข้อมูล และกรณีได้รับความยินยอม บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่า ท่านจะถอนความยินยอม


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทได้รับจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ (i) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทโดยเฉพาะผู้ให้บริการจัดส่งและขนส่งสินค้าจากบริษัทให้แก่ท่าน (ii) ในกรณีมีความจำเป็นที่บริษัทต้องใช้สิทธิในการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นเปิดเผยข้อมูลให้แก่ที่ปรึกษาของบริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ เป็นต้น และ (iii) บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น


คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทได้รับโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น
5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ
6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทแจ้งไว้โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่าน ให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว


ช่องทางการติดต่อ

บริษัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
519/297-302 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร 02-8158360